Општи акти школе:

 1. СТАТУТ ГРАЂЕВИНСКЕ ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ „НЕИМАР“ , бр. 01-71/1 од 27.02.2018. год.
 2. ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА ПЕРИОД 2018-2022
 3. ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ГТШ „НЕИМАР“ ЗА ШКОЛСКУ ГОДИНУ 2018/19
 4. ПРАВИЛНИК О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ ПОСЛОВА, бр. 02-64/1 од 19.02.2018. год.
 5. ПРАВИЛА ПОНАШАЊА У ГРАЂЕВИНСКОЈ ТЕХНИЧКОЈ ШКОЛИ „НЕИМАР“, бр.02-147/1 од 03.04.2018. год.
 6. ПРАВИЛНИК О ДИСЦИПЛИНСКОЈ ОДГОВОРНОСТИ ЗАПОСЛЕНИХ ЗА ПОВРЕДУ РАДНИХ ОБАВЕЗА, бр. 02-147/2 од 03.04.2018. год.
 7. ПОСЛОВНИК О РАДУ ШКОЛСКОГ ОДБОРА, бр. 01-72/1 од 27.02.2018. год.
 8. ПОСЛОВНИК О РАДУ НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА, бр. 01-72/2 од 27.02.2018.год.
 9. ПОСЛОВНИК О РАДУ САВЕТА РОДИТЕЉА, бр. 01-145/4 од 03.04.2018. год.
 10. ПОСЛОВНИК О РАДУ УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА, бр. 01-51/2 од 03.02.2014. год.
 11. ПРАВИЛНИК О ВАСПИТНО – ДИСЦИПЛИНСКОЈ ОДГОВОРНОСТИ УЧЕНИКА, бр.01-73/1 од 27.02.2018. год.
 12. ПРАВИЛНИК О МЕРАМА, НАЧИНУ И ПОСТУПКУ ЗАШТИТЕ И БЕЗБЕДНОСТИ УЧЕНИКА ЗА ВРЕМЕ БОРАВКА У ШКОЛИ И СВИХ АКТИВНОСТИ КОЈЕ ОРГАНИЗУЈЕ , бр.02-167/1 од 13.04.2018. год.
 13. ПРАВИЛНИК О ИСПИТИМА  У ГРАЂЕВИНСКОЈ ТЕХНИЧКОЈ ШКОЛИ „НЕИМАР“ , бр 02-147/4 ОД 03.04.2018. год.
 14. ПРАВИЛНИК О ВАНРЕДНИМ УЧЕНИЦИМА ГТШ „НЕИМАР“, бр. 02-407/1 од 07.09.2018. год.